THUẾ TRONG KINH DOANH

Giảng viên: TS. HUỲNH VIẾT TẤN

Ngành học:

Số lượt học: 262

Nội dung bài giảng:

 

Thuế là nguồn thu chủ yếu của các quốc gia trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Và trong những năm gần đây, để thực hiện những cam kết khi gia nhập các Tổ chức quốc tế và khu vực, nhà nước ta đã ban hành nhiều sắc thuế mới và sửa đổi cơ bản một số điều luật về thuế. Mục đích là tạo ra một môi trường pháp lý ngày minh bạch và hoàn thiện hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, lưu thông hàng hóa, hình thành các cơ chế phù hợp cho việc phát triển nền kinh tế thị trường.

Thuế là nguồn thu chủ yếu của các quốc gia trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Và trong những năm gần đây, để thực hiện những cam kết khi gia nhập các Tổ chức quốc tế và khu vực, nhà nước ta đã ban hành nhiều sắc thuế mới và sửa đổi cơ bản một số điều luật về thuế. Mục đích là tạo ra một môi trường pháp lý ngày minh bạch và hoàn thiện hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, lưu thông hàng hóa, hình thành các cơ chế phù hợp cho việc phát triển nền kinh tế thị trường.

Liên kết
Đăng ký nhận Newsletter
các thông tin mới nhất từ UONLINE
Kết nối với UONLINE
trên Facebook, Twitter, Linkedin