TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Giảng viên: THS. GVC ĐINH THỊ ĐIỀU

Ngành học:

Số lượt học: 202

Nội dung bài giảng:

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một môn học trong hệ thống các môn lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh được ví như “chủ nghĩa Mác- Lê nin của Việt Nam”. Bởi thực chất Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin vào điều kiện cụ thể của nước ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong gần 80 năm qua và hiện nay cùng với chủ nghĩa Mác- Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Vì vậy đây là một môn học vô cùng quan trọng mà mỗi sinh viên, mỗi công dân Việt Nam yêu nước cần quan tâm học tập, nghiên cứu và vận dụng nó vào cuộc sống. 

Liên kết
Đăng ký nhận Newsletter
các thông tin mới nhất từ UONLINE
Kết nối với UONLINE
trên Facebook, Twitter, Linkedin